Soprema NL B.V.

versie 2, 01-01-2023

Op al onze transacties (overeenkomsten, offertes, onderhandelingen en advieswerkzaamheden daaronder begrepen) zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Soprema NL B.V. versie 2 van 1 januari 2023, met daarin een beperking van aansprakelijkheid. De algemene verkoopvoorwaarden zijn te vinden op onze website en worden op eerste verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

 1. Soprema: Soprema NL B.V., die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt en materialen en/of diensten en/of adviezen levert, o.a. handelend onder de namen Soprema NL B.V., Soprema Center en Vlutters Tools & Safety;
 2. Koper: de partij, in de regel niet zijnde consument, aan wie Soprema aanbiedingen doet en de partij met wie Soprema een Overeenkomst sluit voor het leveren van Materialen en/of Diensten en/of Adviezen;
 3. Adviezen: alle Adviezen en/of ontwerpwerkzaamheden die Soprema op verzoek van Koper uitvoert, zowel betaald als onbetaald;
 4. Materialen: alle producten die Soprema aanbiedt, in de meest brede zin des woords;
 5. Diensten: alle werkzaamheden die Soprema uitvoert ten behoeve van Kopers, niet zijnde Adviezen of de levering van Materialen;
 6. Verhuur: het verhuren van materieel (zoals gereedschappen en machines) door Soprema aan Huurder met wie Soprema een Overeenkomst daartoe sluit;
 7. Huurder: de partij, in de regel niet zijnde consument, aan wie Soprema aanbiedingen doet en de partij met wie Soprema een Overeenkomst sluit voor de Verhuur van materieel;
 8. Aanbieding: de door Soprema aangeboden offerte (“Aanbieding”) of opdrachtbevestiging tot het verlenen van Adviezen en/of levering van Materialen en/of verlenen van Diensten en/of Verhuur;
 9. Overeenkomst: de Overeenkomst, die tot stand komt door aanvaarding van de Aanbieding van Soprema door Koper;
 10. Partijen: Soprema en Koper gezamenlijk.

Artikel 2. Toepassing:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten en tevens op onbetaalde Adviezen en Diensten door Soprema. Door Koper gehanteerde inkoopvoorwaarden zullen nimmer van toepassing zijn.
 2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van Soprema, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij Overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, dan blijft het overige volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbod en Overeenkomst:

 1. Alle Aanbiedingen van Soprema zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, tenzij Soprema in de Aanbieding naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
 2. Soprema kan niet gebonden worden door personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen worden bekrachtigd.
 3. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden en geven Koper geen rechten.
 4. Overeenkomsten komen tot stand doordat Koper de Aanbieding van Soprema ondertekend aan Soprema retourneert, dan wel op andere wijze bevestigt dat de Aanbieding onvoorwaardelijk akkoord is.
 5. Het ontbreken van ondertekening van de Aanbieding door Koper doet niet af aan totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Soprema op basis van de door Soprema gezonden Aanbieding, in het geval Soprema de overeengekomen Materialen, Diensten of Adviezen levert en koper deze in ontvangst neemt.
 6. In geval van mondelinge bestellingen (zoals per telefoon) gelden tussen Partijen de gebruikelijke voorwaarden, waaronder deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Partijen een raamovereenkomst sluiten zijn deze algemene voorwaarden op die raamovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende bestellingen/Overeenkomsten van toepassing.
 8. Eventuele verzoeken tot aanpassingen in de Aanbieding van Soprema (of deze algemene voorwaarden) dient Koper steeds separaat voor te leggen en uit te leggen. Voorgestelde aanpassingen zijn niet van toepassing zolang Soprema deze wijziging niet schriftelijk en onvoorwaardelijk bevestigt aan Koper. Indien Soprema deze wijzigingen niet bevestigt geldt tussen Partijen de ongewijzigde Aanbieding en algemene voorwaarden.

Artikel 4. Adviezen en Diensten:

 1. Voor zover Koper Soprema vraagt om Adviezen of Diensten uit te voeren vallen deze werkzaamheden onder het bereik van deze algemene voorwaarden. Voor zover echter Koper aan Soprema vraagt om Adviezen of Diensten uit te voeren zonder dat daarvoor ofwel een door Soprema geoffreerde prijs wordt betaald ofwel bestelling van Materialen of Diensten volgt die voortvloeien uit het Advies/Dienst, kunnen aan de Adviezen/Diensten geen enkel recht worden ontleend, hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook.
 2. Koper is verplicht aan Soprema alle relevante informatie te verstrekken voor het goed kunnen uitvoeren van het Advies/de Dienst. Soprema baseert haar Advies op door Koper aan te reiken uitgangspunten en voert Diensten uit op basis van de beschikbaar gestelde informatie en instructies. Het Advies is alleen van toepassing bij normale omstandigheden en toepassingen. Koper heeft de uitdrukkelijke verplichting het Advies en voorgenomen Dienst van Soprema nauwkeurig te controleren en eventuele fouten/omissies/tegenstrijdigheden (zoals het hanteren van onjuiste uitgangspunten) te melden, op straffe van verval van rechten. Voor zover Koper afwijkt van het Advies c.q. de producten van Soprema toepast op een wijze die afwijkt van vorenstaande zijn de gevolgen geheel voor risico van Koper.
 3. De aansprakelijkheid van Soprema voor fouten, omissies of tegenstrijdigheden in Adviezen is te allen tijde beperkt conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen het bepaalde in artikel 13, waarbij voor “herlevering van soortgelijke Materialen” (als bedoeld in artikel 13 lid 1) moet worden gelezen “aanpassing van het Advies”. De aansprakelijkheid van Soprema bij de uitvoering van Diensten is eveneens beperkt conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, waaronder het bepaalde in artikel 13 lid 4 met betrekking tot verzekering.

Artikel 5. Verhuur:

 1. De huurpijs zal worden bepaald in de Overeenkomst. Bij gebreke van bepaling van een huurprijs mag Soprema een marktconforme prijs in rekening brengen. De betalingstermijn voor huurtermijnen is 14 dagen na factuurdatum. Soprema heeft het recht om vooruitbetaling te vragen.
 2. Door het ondertekenen van de Overeenkomst bevestigt Huurder het materieel te hebben geïnspecteerd en compleet en in goede staat te hebben ontvangen en dat Soprema het gebruik van het materieel voldoende heeft uiteengezet.
 3. Huurder zal het materieel uitsluitend gebruiken voor werkzaamheden binnen haar eigen onderneming. Het uitlenen en/of het verhuren van het materieel aan derden is niet toegestaan. Huurder zal het materieel in een afgesloten ruimte of op een afgesloten terrein stallen. Huurder zal het (gebruik van het) materieel verzekeren onder de gebruikelijke verzekeringen, waaronder een WAM-verzekering, AVB-verzekering en CAR-verzekering. Voor zover schade ontstaat door gebrekkig materieel is de schade beperkt volgens de tekst van artikel 13.
 4. In geval van beschadiging, total-loss diefstal, vermissing of welke bijzondere omstandigheid dan ook heeft Huurder de verplichting dit binnen 24 uur te melden bij Soprema. In geval beschadigingen zal Soprema de gelegenheid zal krijgen het te herstellen of te vervangen, waarbij de kosten voor rekening van Huurder komen. In geval herstel niet mogelijk is (bijvoorbeeld in geval van diefstal, vermissing of total-loss) betaalt Huurder de kosten voor de aanschaf van vervangend materieel, vermeerderd met kosten en schade van Soprema.
 5. Huurder zal zich met betrekking tot het materieel gedragen als een goede huurder en overeenkomstig de actuele overheidsvoorschriften. Voor rekening van Huurder komen eventuele boetes welke het gevolg zijn van overtreding van voorbedoelde voorschriften door hem of zijn personeel, alsmede alle vergoedingen en belastingen die, onder welke naam of in welke vorm dan ook, ter zake het materieel worden geheven en alle schades, welke aan Soprema, Huurder zelf of aan derden met het materieel direct of indirect worden toegebracht. Huurder vrijwaart Soprema van alle boetes, vergoedingen, belastingen, claims, aansprakelijkheidstellingen en alle overige vorderingen hoe ook genaamd waarmee Soprema wordt geconfronteerd, die samenhangen met de huur en of gebruik van het materieel.
 6. Huurder is gehouden om het materieel bij einde van de huurperiode het materieel in dezelfde goede en complete staat als dat deze ontvangen te retourneren aan Soprema. Eventuele kosten welke voortvloeien uit het terughalen van het materieel mogen door Soprema bij Huurder in rekening worden gebracht. Het materieel geldt pas als retour ontvangen, nadat Soprema dat schriftelijk aan Huurder heeft bevestigd middels een afmeldingsformulier.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op Verhuur. Waar in artikel 2 t/m 4 en 6 t/m 16 “Koper” wordt geschreven moet daarvoor tevens “Huurder” worden gelezen.

Artikel 6. Prijzen:

 1. Alle prijzen voor de levering van Materialen zijn ofwel af-fabriek, ofwel franco werk ongelost ofwel gelost conform de aan Koper verstrekte prijslijst of Aanbieding van Soprema.
 2. Prijzen gelden per eenheid.
 3. Indien na de datum van de Aanbieding, ook indien Soprema een bindend aanbod heeft gedaan en ook na totstandkoming van de Overeenkomst, één of meer van de kostenfactoren, zoals grondstofkosten, vrachtkosten, lonen en belastingen, een wijziging ondergaat, is Soprema gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig in redelijkheid aan te passen. Dit recht kan Soprema eenzijdig uitoefenen tot het moment van (af)levering van de Materialen.
 4. Indien in de Aanbieding of Overeenkomst geen prijs is genoemd wordt gegeven, dan geldt een marktconforme prijs. Op eventueel in het verleden gedane aanbiedingen door Soprema kan Koper geen beroep doen.

Artikel 7. Levertijden, Levering en Risico:

 1. De tussen Soprema en Koper overeengekomen levertijden worden door Soprema zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Soprema spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
 2. Soprema is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 3. Koper zal, indien in de Overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen een uiterste fatale termijn van 5 maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Soprema.
 5. Koper kan de Overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd noch de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
 6. De aflevering geschiedt af-fabriek, franco werk ongelost of franco werk gelost.
  1. Bij aflevering af-fabriek worden de Materialen geacht door Soprema te zijn geleverd zodra deze de fabriek/verkooplocatie verlaten, waarbij het overladen van Materialen op het vervoermiddel van Koper voor diens risico is.
  2. Bij aflevering franco werk ongelost worden de Materialen geacht door Soprema te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
  3. Bij aflevering franco werk gelost worden de Materialen geacht door Soprema te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard zodra deze zijn gelost.
 7. Koper dient op eerste verzoek van Soprema beschikbaar te zijn om mee te werken aan (af)levering. Indien Koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken is de koopprijs onmiddellijk opeisbaar en is Koper aansprakelijk voor de kosten en schade van Soprema.
 8. Indien franco werk gelost wordt afgeleverd, is Soprema verantwoordelijk voor alle relevante informatie en instructies die nodig zijn om veilig te kunnen lossen op de afgesproken locatie en zal Soprema ter plaatse zijn om de Materialen in ontvangst te nemen. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden, waaronder het bepaalde in artikel 4 en 13, is van toepassing.
 9. Bij aflevering franco werk ongelost of franco werk gelost behoeft Soprema de Materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, een en ander ter beoordeling van Soprema of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de Materialen aldaar in ontvangst te nemen.

Artikel 8. Betaling:

 1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt 30 dagen na datum factuur. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta.
 2. Enig recht op korting, verrekening of opschorting van betaling is uitgesloten en daarvan wordt door Koper uitdrukkelijk afstand gedaan.
 3. Indien Koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt raakt Koper in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper ongeacht of Soprema ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en zijn de betreffende vorderingen van Soprema op Koper vanaf de eerste dag na de overeengekomen betalingstermijn rentedragend tegen de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW.
 4. Indien Koper in verzuim verkeert en Soprema overgaat tot het (laten) nemen van buitengerechtelijke incasso zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud:

 1. Soprema behoudt zich de eigendom voor van alle door Soprema aan Koper geleverde Materialen en daarbij behorende documenten totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan en tevens is voldaan eventuele buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en andere (schade)vorderingen van Soprema op Koper.
 2. Het is voor Koper niet mogelijk (en dus uitdrukkelijk verboden) om geleverde Materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op Koper is overgegaan. De Materialen zijn goederenrechtelijk onoverdraagbaar.
 3. Zijn de Materialen bestemt voor export, dan worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van de staat van bestemming, mits dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor Soprema gunstigere bepalingen bevat dan het recht van de staat op welk grondgebied de Materialen zich bevinden op het tijdstip van levering.
 4. Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Soprema gerechtigd de Materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van Koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent Soprema onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 10. Keuring, Reclame en Aansprakelijkheid voor Gebreken:

 1. Koper is gehouden om de te leveren Materialen, voor de verwerking ervan, onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid.
 2. Afwijkingen in maat, gewicht, kleur, inwendige eigenschappen en/of oppervlaktestructuur kunnen recht geven tot afkeuring, recht op herstel en/of recht schadevergoeding, tenzij de afwijking leidt tot functionele klachten.
 3. Koper wordt geacht bekend te zijn met de verwerkingsrichtlijnen behorende bij de levering door Soprema zoals deze luiden op de dag van het totstandkomen van de Overeenkomst. Voor zover deze niet bij de levering zijn meegezonden, staan deze op de website gepubliceerd, dan worden deze op eerste verzoek toegezonden. Koper zal conform deze voorschriften handelen en is zelf volledig verantwoordelijk voor de juiste verwerking van Materialen.
 4. Eventuele transportschade, afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid Materialen en/of hoedanigheid of enige andere zichtbare tekortkomingen dienen op straffe van verval van alle rechten (waaronder herstel of vervanging) op de vrachtbrief te worden vermeld en tevens binnen 3 werkdagen na aflevering door Koper schriftelijk aan Soprema te worden gemeld.
 5. In geval van niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen zal Koper, op straffe van verval van alle rechten (waaronder herstel of vervanging), binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Soprema hiervan schriftelijk op de hoogte stellen onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
 6. Elke aansprakelijkheid van Soprema voor tekortkomingen in of aan producten, daaronder begrepen de in lid 4 en 5 genoemde gevallen, eindigt zes maanden na levering (mits niet verwerkt), althans bij verwerking van de producten, behoudens indien de tekortkomingen specifiek gedekt zijn onder de een door Soprema ter zake van de producten afgegeven garantie. Een dergelijke garantie is enkel van toepassing indien dit specifiek is overeengekomen in de tussen Partijen toepasselijke Overeenkomst.

Artikel 11. Retourzendingen:

 1. Retourzendingen (inclusief retourzending van emballage) zijn in beginsel niet mogelijk, tenzij tussen Partijen specifieke schriftelijk andersluidende afspraken maken. Het in een dergelijk geval te crediteren bedrag dient afzonderlijk tussen Partijen schriftelijk overeengekomen te worden. Koper dient schriftelijk een verzoek tot retourzending in te dienen bij Soprema. Alle kosten die gepaard gaan met een retourzending zijn voor rekening van Koper.

Artikel 12. Zekerheid:

 1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat Koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Koper verplicht op eerste verzoek van Soprema terstond genoegzaam en in de door Soprema gewenste vorm zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Koper daaraan niet heeft voldaan, is Soprema gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 2. Indien Koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid:

 1. Elke aansprakelijkheid van Soprema, als in deze voorwaarden bedoeld, maar ook iedere andere aansprakelijkheid, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke Materialen, zulks ter keuze van Soprema en voor zover Soprema in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 2. Elke aansprakelijkheid van Soprema vervalt indien de gebreken of schade samenhangen met het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Koper, dan wel doordat Koper aanwijzingen of gebruiksvoorschriften niet voldoende in acht heeft genomen.
 3. Soprema is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (daaronder begrepen schade aan eigendommen van derden en schade aan het gebouw waarin de Materialen van Soprema zijn verwerkt) en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke, tenzij er van de kant van Soprema sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Voor zover ter zake enige schade de aansprakelijkheidsverzekering van Soprema of door Soprema ingehuurde Partijen kan worden aangesproken is Soprema enkel verplicht uitkeringen van deze verzekeraar door te storten aan Koper, onder aftrek van het eigen risico. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert kan dit niet leiden tot aansprakelijkheid van Soprema, anders dan het bepaalde in lid 1 t/m 3 hiervoor.
 5. In geval van levering van producten door Soprema die hij van derden heeft gekocht, verstrekt Soprema op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Soprema van zijn leveranciers verkrijgt.
 6. Indien Soprema door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart Koper Soprema voor dergelijke schadeaanspraken door derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Soprema.
 7. Soprema is niet verplicht om een aanspraak op garantie, herstel, vervanging of anderszins in behandeling te nemen indien Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Soprema heeft voldaan.
 8. Indien Koper Soprema kan aanspreken op de door Soprema afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Soprema.

Artikel 14. Einde Overeenkomst:

 1. Soprema kan de Overeenkomst met Koper eenzijdig ontbinden:
  1. Indien de tekortkoming in de nakoming door Koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien Koper niet tijdig de prijs betaalt of de Materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
  2. In geval Koper failliet verklaard wordt, dan wel hem (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of door Koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
  3. In geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
  4. In geval Koper niet voldoet aan een verzoek van Soprema om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 12.
 2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Soprema aan Koper, Soprema een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Soprema, ook die Overeenkomsten eenzijdig ontbinden.
 3. In geval Soprema de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Soprema uit welke hoofde dan ook van Koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn, daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van vervangende en aanvullende schadevergoeding.
 4. Soprema kan Koper schriftelijk toestemming geven de Overeenkomst op te zeggen tegen betaling door Koper van een redelijke vergoeding voor het door Soprema geleden verlies en de gederfde winst.

Artikel 15. Overmacht:

 1. In geval van overmacht is Soprema gerechtigd de Overeenkomst te annuleren en/of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt en/of aanpassing van de Overeenkomst te vragen aan Koper. Koper heeft geen recht op schadevergoeding bij een beroep op overmacht door Soprema.
 2. In deze Overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven, daaronder mede begrepen weersomstandigheden. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Soprema staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, staking van personeel, pandemieën en epidemieën, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van Soprema in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Soprema de Materialen betrekt.

Artikel 16. Geheimhouding en IE-rechten:

 1. Indien Soprema aan Koper bescheiden, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, (proef)modellen en overige documenten in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt, blijven deze bescheiden in eigendom van Soprema. Het auteursrecht rust bij Soprema. Het door Koper geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen of details is niet toegestaan en maakt Koper jegens Soprema schadeplichtigheid.
 2. Koper is gehouden tot strikte geheimhouding van deze bescheiden die zij van of namens Soprema ontvangt (waaronder de bescheiden als genoemd in het lid 1) en Koper is niet gerechtigd deze bescheiden aan derden te openbaren, te kopiëren, te (her)gebruiken en/of bekend te maken, tenzij Soprema hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Koper zal aan haar ter beschikking gestelde informatie op eerste verzoek van Soprema tezamen met alle daarvan afgeleide stukken aan Soprema teruggeven.
 3. Bij overtreding van enige verplichting uit dit artikel is de Koper voor iedere overtreding onmiddellijk een opeisbare boete van € 20.000,- aan Soprema verschuldigd, onverminderd alle overige rechten (zoals op schadevergoeding) van Soprema.
 4. De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen duren ook voort na het einde van de Overeenkomst.
 5. Soprema is niet aansprakelijk voor schade die Koper lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Koper vrijwaart Soprema voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 17. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter:

 1. Op alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen tussen Soprema en Koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de plaats van vestiging van Soprema.

Deel Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden | Soprema & Royal