Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden SOPREMA B.V.

Note: Royal Roofing Materials B.V. is een dochteronderneming van SOPREMA BV, indien u zich online aanmeld en aankopen gaat doen via de webshop, gaat u een overeenkomst aan met Royal Roofing Materials B.V. Lees op deze pagina de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Royal Roofing Materials BV.

 

Artikel 1:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten -onder welke titel ook- tussen Soprema B.V. gevestigd te IJlst, hierna ook te noemen: “verkoper” en de natuurlijke of rechtspersoon waarmee zij contracteert, hierna ook te noemen: “koper”. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2:
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3:
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De verkoper en de koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 4:
Door het accepteren van een offerte, het doen van bestellingen en het geven van opdrachten, doet de koper afstand van zijn algemene -of andere- voorwaarden en erkent deze verkoopvoorwaarden te aanvaarden.

 

Artikel 5:
Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld. Er komt pas een overeenkomst tot stand tussen de verkoper en de koper op het moment dat de verkoper een door de koper geplaatste order schriftelijk bevestigt. Vertegenwoordigers en agenten zijn niet bevoegd om namens de verkoper overeenkomsten te sluiten.

 

Artikel 6:
Indien door de verkoper, zijn vertegenwoordigers of tussenpersonen monsters zijn verstrekt, zal de hoedanigheid daarvan nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door de verkoper te leveren goederen en gelden deze slechts ter verstrekking van een indicatie van de doorsnee hoedanigheid van deze goederen. Afwijkingen in geleverde goederen ten opzichte van een monster, geven derhalve geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

 

Artikel 7:
Alle leveringen vinden plaats tegen de prijzen en onder de condities geldend op de dag van levering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien na de datum van de koopovereenkomst de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en/of verzekeringspremies e.d. een verhoging ondergaan, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de koper bindend is.

 

Artikel 8:
Bij franco levering gaat het risico van het verlies, vernietiging en/of schade aan de te leveren goederen over op de koper op het moment dat de goederen de overeengekomen plaats van aflevering bereiken. Bij levering af fabriek gaat dit risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de te leveren goederen over op de koper op het moment dat de goederen de fabriek van de verkoper verlaten.

 

Artikel 9:
De termijn waarbinnen de goederen op grond van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst moeten worden geleverd, vangt aan zodra de overeenkomst is tot stand gekomen, alle voor de leverantie noodzakelijke gegevens in het bezit van de verkoper zijn en de koper ook overigens aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan. Een voor levering van goederen overeengekomen termijn is nooit een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht tot ontbinding of vernietiging van de overeenkomst of tot schadevergoeding. De koper heeft niet het recht om op grond van beweerde te late levering de goederen of de betaling van de goederen te weigeren.

 

Artikel 10:
Zolang de koper niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper. Dit doet niet af aan het bepaalde in artikel 8 omtrent de risico-overgang. De koper is niet gerechtigd voordat de eigendom van de goederen van de verkoper op de koper is overgegaan, deze goederen aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt de verkoper onherroepelijk door de koper gerechtigd, indien deze zijn jegens de verkoper aangegane betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de door haar geleverde goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen of, indien deze aan roerend of onroerend goed zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen. De koper is gehouden hiertoe volledige medewerking aan de verkoper te verlenen.

 

Artikel 11:
Indien nakoming van een overeenkomst door de verkoper door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft de verkoper het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, danwel het recht om de overeenkomst te ontbinden. De koper kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en de niet aan de schuld van de verkoper te wijten zijn, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de verkoper komen.

 

Artikel 12:
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties voldoet, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verkoper. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het door de koper niet in acht nemen van aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van de geleverde goederen. De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder ondermeer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Aansprakelijkheid van de verkoper is in alle gevallen beperkt tot een bedrag ter hoogte van de prijs die de koper in het kader van de betreffende overeenkomst aan de verkoper verschuldigd is, althans tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de verkoper wordt vergoed. De verkoper verleent enkel garantie op de door haar geleverde goederen indien en voorzover dat schriftelijk in de overeenkomst is vastgelegd. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in verhouding met de koper is uitgesloten.

 

Artikel 13:
De koper dient bij ontvangst van de geleverde goederen te controleren of de kwantiteit en kwaliteit van de goederen voldoet aan hetgeen met de verkoper is overeengekomen. Reclames over direct waarneembare gebreken in de door de verkoper geleverde goederen dienen binnen 7 dagen na de levering daarvan schriftelijk door de koper te worden medegedeeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk door de koper te worden medegedeeld. Bij gebreke van een dergelijke, tijdige mededeling, vervalt iedere bevoegdheid van de koper terzake. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd.

 

Artikel 14:
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling door de koper te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door de verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn verkeert de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Alle buitengerechtelijke kosten die de verkoper maakt wegens het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst door de koper, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 50,-. Ter zake van de door de verkoper verzonden facturen kan de koper nimmer een beroep doen op opschorting en/of verrekening. Indien de verkoper zulks verlangt, is de koper te allen tijde verplicht de koopprijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen, dan wel naar de mening van de verkoper voldoende zekerheid te stellen. In geval van (vrijwillige of gedwongen) liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de koper zijn de vorderingen die de verkoper op de koper heeft onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15:
De verkoper is gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst met de koper eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat de koper aanspraak op enige schadevergoeding kan maken indien: a) Voor het tijdstip van levering blijkt dat de koper niet kredietwaardig is; b) Het faillissement of surséance van betaling van de koper wordt aangevraagd, het faillissement of surséance van betaling van de koper wordt uitgesproken, de koper vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, of in een vergelijkbare situatie komt te verkeren, waaronder de situatie dat zij zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt; c) De koper onder bewind of onder curatele wordt gesteld; d) Sprake is van ontoerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst aan de zijde van de koper en deze een redelijke termijn om alsnog aan die verplichtingen te voldoen ongebruikt laat.

 

Artikel 16:
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de aanbiedingen, offertes of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.